KutcheriBuzz

Calender of Events

CHENNAI: “Sundara Kandam” By Lakshmi Ramaswamy

Sundara Kandam, by Lakshmi Ramaswamy's Sri Mudhraalaya for their 20th Anniversary celebrations. August 11, 2014 at 7pm, Narada Gana Sabha, Chennai.